உயர்தர பாடங்கள் 

 01. புவியில் 

 02. பௌதீகவியல்  

03. தொழிநுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம்  

04. கணக்கியல்  

05. ICT  

06. இஸ்லாம்  

07. பொருளியல்  

08. பௌதீகவியல்   

09. மனைப் பொருளியல்  

10. இரசாயனவியல்  

11. பௌதீகவியல் - Heat  

12. அரசியல் விஞ்ஞானம்   

13. உயிரியல் (6)  

14. இணைந்த கணிதம் (6) Answers  Quiz8  

15. இஸ்லாம் (6)  

16. பௌதீகவியல் (7)  Key 1-11  12-25  

17. இலங்கை வரலாறு (7)  

18. இரசாயனவியல் (8)   

19. புவியில் (8)   

20. தொழிநுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் (8)   

21. இரசாயனவியல் (9)   

22. அரசியல் விஞ்ஞானம் (9)   

23. இலங்கை வரலாறு (10) Online Exam No 11 Analysis  

24. பௌதீகவியல் (11) PDF  Key 

25. தொழிநுட்பவியக்கான விஞ்ஞானம் (11) PDF Key  

26. கணக்கியல் (11) PDF Key  

27. புவியியல் (11) PDF Key  

28. தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் (12)  

29. இஸ்லாம் (15)  

30. இந்து நாகரீகம் (15)  

31. Combined Maths (16)  

32. Biology (16)  

33. Agriculture (16) 

Thanks www.kinniyazone.lk